BAŞVURU FORMU                  

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE)

(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvurma hakkına sahip olup, başvurularını Türkçe olmak kaydı ile bu haktan yararlanabilirler.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak ;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

• Noter vasıtası ile,

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik

imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza  iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESBAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLCEK BİLGİ
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevşik edici belge ile başvurması)  MEHMET CEYLAN YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ   “Fatih Caddesi No:77/A Bornova/İZMİR”  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  
    Noter vasıtasıyla tebligat  MEHMET CEYLAN YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ   “Fatih Caddesi No:77/A Bornova/İZMİR”  Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  
Güvenli Elektronik İmza kullanılarak E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır

  1. Başvuru sahibinin başvurusunda bulunması zorunlu unsurlar ve başvurucunun tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:
  İSİM: 
  SOYİSİM: 
  TC KİMLİK NUMARASI /YABANCILAR İÇİN UYRUĞU/PASAPORT NUMARASI VEYA VARSA KİMLİK NUMARASI : 
  TELEFON NUMARASI /FAKS NUMARASI : 
  E-POSTA ADRESİ:   
  TEBLİGATA ESAS YERLEŞİM YERİ VEYA İŞYERİ ADRESİ : 
    ☐ Müşteri          ☐ Ziyaretçi                                                                                             ☐ İş Ortağı ☐ Diğer : ………………………………………………………….
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim :….…………………………………………… Konu :………………………………………………………………………………………………………………………..  
  ☐ Eski çalışanım. Çalıştığım Yıllar :…………………………………  ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım. Tarih : ……………………………………….
  ☐ Diğer : …………………………………………… ……………………………………………..  ☐ Üçüncü firma çalışanıyım. Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz. ………………………………………………………

………………………………………………..

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yönetmini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi           :

İmza                            :